Klientom z miasta Poznań oraz okolic możemy zaoferować skuteczną pomoc w zakresie starania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy. To zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć.

Wypadki przy pracy można podzielić na:

 • lekkie – zdarzenia powodujące niezdolność do pracy nie dłuższą niż 28 dni,
 • ciężkie – zdarzenia, których skutkiem są ciężkie uszkodzenie ciała np. utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub rozstrój zdrowia, choroby nieuleczalne, trwałe choroby psychiczne,
 • śmiertelne – wypadki, które skończyły się bezpośrednio lub w sposób pośredni śmiercią pracownika,
 • zbiorowe – wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby.

Każdy pracownik, który zatrudniony jest na umowę o pracę, ma prawo ubiegać się o dodatkowe świadczenie pieniężne od pracodawcy w celu wyrównania doznanej szkody, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całości nie pokrył. Po uzyskaniu świadczenia z ZUS-u można podjąć działania na rzecz starania się o odszkodowanie.

Jak starać się o należne zadośćuczynienie?

Co można uzyskać po wypadku przy pracy? Oto kilka przykładowych świadczeń:

 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów dojazdów,
 • zwrot kosztów opieki,
 • comiesięczna renta,
 • renta wyrównawcza,
 • jednorazowe odszkodowanie z racji stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny pracownika, który zmarł w wyniku wypadku podczas pracy.

O wypadku przy pracy trzeba niezwłocznie poinformować przełożonego. W następnej kolejności składa się wnioski do ZUS-u lub innego płatnika składek. Po każdym wypadku sporządzić trzeba dokumentację zawierająca informację na temat okoliczności zdarzenia, tego, w jaki sposób pracownik został poszkodowany, trzeba podać świadków zdarzenia oraz dołączyć opinię lekarza. Poza świadczeniami wypłacanymi przez ZUS, można również równolegle dochodzić odszkodowania od swojego pracodawcy. W postępowaniu na rzecz otrzymania dodatkowego zadośćuczynienia pracownik powinien wykazać przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, tj. winę, poniesioną szkodę oraz związek przyczynowo-skutkowy.

Nasza poznańska firma dokłada wszelkich starań, aby uzyskać dla klientów z Poznania i okolic satysfakcjonujące ich odszkodowanie. Pomagamy kompleksowo – od skompletowania niezbędnej dokumentacji po reprezentację poszkodowanego na wszystkich etapach starania się o wypłatę zadośćuczynienia.