Jedną z usług świadczonych przez naszą firmę dla klientów z miasta Poznań i okolic jest pomoc w staraniu się o odszkodowania za błędy lekarskie. Kto może się domagać takiego zadośćuczynienia? Każdy, kto podczas leczenia lub rehabilitacji został bezpośrednio lub pośrednio poszkodowany w wyniku zaniedbania lekarza lub innego personelu medycznego. Mamy już wieloletnie doświadczenie w zakresie skutecznego walczenia na rzecz klientów m.in. z terenu miasta Poznań, którym przysługuje odszkodowanie medyczne. To świadczenie pieniężne, które może zrekompensować koszty zakupu leków, badań, wizyt lekarskich, rehabilitacji, dojazdów na konsultacje lekarskie i innych wydatków, jakie ponosi osoba poszkodowana.

Błąd medyczny – rodzaje i najczęstsze przypadki

Błąd medyczny to, w świetle polskiego prawa, działanie lub zaniechanie lekarza, stomatologa, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, które jest sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej, a powoduje szkodę pacjenta w postaci zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci. Błędy w sztuce lekarskiej można podzielić na 4 zasadnicze rodzaje:

 • diagnostyczne – oznacza niezalecenie wymaganych badań diagnostycznych lub nieprawidłową interpretację przeprowadzonych badań,
 • terapeutyczne – nieprawidłowa, niewystarczająca lub nadmiernie ingerująca w organizm procedura leczenia,
 • wykonawcze – nieprawidłowe wykonanie zaleconej procedury medycznej,
 • organizacyjne – wadliwy przebieg procesu leczenia realizowany przez placówkę medyczną.

Najczęściej występujące błędy medyczne to:

 • błąd przy porodzie – m.in. urazy nowonarodzonego dziecka lub rodzącej matki, śmierć dziecka lub matki, urazy ginekologiczne,
 • niewłaściwe leczenie – zła diagnoza choroby, podjęcie błędnego leczenia, nieprzeprowadzenie wymaganych badań itd.,
 • zakażenie szpitalne – infekcje, do których doszło podczas pobytu w szpitalu i w innej placówce medycznej albo bezpośrednio po ich opuszczeniu,
 • błąd chirurgiczny – m.in. pozostawienie ciała obcego w organizmie po zabiegu/operacji, uszkodzenie układu nerwowego, ciała lub konkretnych narządów,
 • błąd dentysty/stomatologa – uszkodzenie zdrowego zęba, wyrwanie niewłaściwego zęba, uszkodzenie dziąsła, korzenia itd.

Etapy starania się o odszkodowanie

Odszkodowanie za błąd medycznyStaranie się o odszkodowanie za błąd medyczny z pomocą naszej poznańskiej firmy można podzielić na kilka etapów:

 • rozmowa z klientem – zebranie wszelkich niezbędnych informacji na temat zaistniałego zdarzenia: przebiegu leczenia, zastosowanych procedur itd., poinformowanie klienta o przysługujących mu prawach, wstępna ocena zgłoszonego przypadku,
 • kompletowanie dokumentacji medycznej – zebranie wszystkich dokumentów medycznych do analizy i ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
 • ustalenie odpowiedzialności za zaistniały błąd medyczny – na podstawie skompletowanych informacji oraz stanu faktycznego sformułowanie podstaw odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej w stosunku do osób i podmiotów świadczących usługi medyczne,
 • wezwanie do zapłaty odszkodowania medycznego – po sformułowaniu konkretnych roszczeń i ustaleniu wartości odszkodowania za błąd medyczny, strona odpowiedzialna za szkodę wzywana jest do zapłaty świadczenia pieniężnego,
 • negocjacje – jeśli strona pozwana nie uznaje roszczenia lub nie zgadza się z żądaną kwotą odszkodowania bądź roszczenia, proponując kwotę niewspółmiernie niską w porównaniu do poniesionego uszczerbku na zdrowiu, wówczas podejmowana jest próba negocjacji,
 • zawarcie ugody – negocjacje mogą zakończyć się zawarciem ugody, jeśli jednak nie – wówczas formułowany jest pozew sądowy,
 • droga sądowa – pozew sądowy oznacza wejście na drogę sądową, a jeśli sąd uwzględni powództwo, pozwany ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę.

W zakresie odszkodowań z tytułu błędów lekarskich pomagamy klientom z Poznania i okolic.